Jäsenalueelle

Blogit

18.4.2017 7.06

Psykiatrian Käypä Hoito ja integraatio

Olli Kampman ja Sami Pirkola

Käypä Hoito –suositusten pääasiallisena tavoitteena on turvata potilaan hyvinvointi ja tarjota hänelle tutkimusnäyttöön perustuvaa hoitoa. Käypä Hoito –suositusten laatiminen on dokumentoitu läpinäkyvästi ja suosituksia päivitetään säännöllisesti. 


Käypä Hoito psykiatriassa

Suomen Psykiatriyhdistyksen yhtenä tavoitteena on suomalaisen mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän kehittämistyön turvaaminen siten, että tutkimusnäyttöön perustuvien hoitomenetelmien käyttöönottoa edelleen laajennetaan, hoitomenetelmästä riippumatta. 

Yksi keskeinen työväline tutkimustietoon perustuvien hoitomenetelmien näytön arvioinnissa ovat Käypä Hoito –suositukset, joihin liittyvä moniammatillinen asiantuntijatyö edustaa maamme parasta asiantuntemusta myös psykiatrian alalla. Ne ovat vakiintuneeseen kansainväliseen tiedonpunnintatyöskentelyyn perustuvia konsensuskannanottoja, joiden riippumattomuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Käypä Hoito-suositusten käyttöönottoa psykiatriassa tulee jatkossakin edistää ja tähän työhön tarvitaan monenlaisia psykiatrian alan ammattilaisia.

Käypä hoito –toiminta on vakiinnuttanut asemansa myös Suomen terveydenhuollon toiminnan kehittämisessä. Hoitosuositukset tarjoavat valintojen tueksi tutkimusnäyttöä, joka yhdessä kliinisen kokemuksen ja potilaiden tarpeiden huomioimisen kanssa tuottavat todennäköisesti parhaita hoitopäätöksiä. Käypä hoito –suositusten laatiminen on dokumentoitu läpinäkyvästi ja suosituksia päivitetään säännöllisesti. Laatimiseen ei liity lainkaan kaupallisia intressejä tai valintoja minkään hoitomuotojen tai –ideologioiden suuntaan, vaan prosessi tähtää ainoastaan mahdollisimman laajan tieteellisen tutkimusnäytön hyödyntämiseen.

Psykiatriassa laajimmin huomioitujen Käypä hoito –suositusten joukossa ovat muun muassa depression, skitsofrenian ja epävakaan persoonallisuushäiriön hoitosuositukset, joissa kahdessa ensimmäisessä käydään läpi psykososiaalisten ja lääkehoitojen yhdistämisstrategioita ja kolmannessa painotetaan eri psykoterapiamenetelmien keskinäistä suhdetta tutkimusnäytön valossa.

Psykiatrian hoitosuositusten voidaan arvioida tuoneen merkittävää lisäarvoa palvelujärjestelmälle järkeistäen ja yhdenmukaistaen toimintatapoja vaikuttavampien hoitomenetelmien suuntaan. Yksittäisten hoitomenetelmävalintojen lisäksi suosituksissa otetaan tavallisesti kantaa myös hoitojen organisointiin ja pitkittäiseen kulkuun.


Psykiatrian integraatio

Toinen Psykiatriyhdistyksen keskeinen pyrkimys on mielenterveyspalveluiden yhtenäistämispyrkimysten tukeminen ja erilaisten toimijoiden osaamisen turvaaminen mielenterveyden laajalla kentällä niin, että kaikkien erityinen osaaminen saataisiin nimenomaan potilaiden ja muiden mielenterveysasiakkaiden käyttöön. Palvelurakenteiden ja rahoitusmallien ollessa nyt muutosvaiheessa korostuu mielenterveysammattilaisten osaamisen ja jatkuvasti päivittyvän tiedon merkitys entisestään. Nyt jos koskaan on tärkeää työskennellä yhteisen vastuunkannon merkeissä paremman mielenterveyden puolesta. Tulevassa sote-mallissa on tärkeää turvata paitsi mielenterveyspalvelujen hyvä ja tasapuolinen saatavuus myös erityisosaaminen ja hoitojen sisällön jatkuva kehittäminen psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa.

Psykiatrista diagnostiikkaa ja hoitomenetelmiä käsitellään julkisuudessa toisinaan vailla asioiden kriittistä ja tasapuolista tarkastelua ja selvästi psykiatrisen hoidon integratiivisuutta heikentämään pyrkien. Tässä yhteydessä olisi tärkeää tiedostaa, että ihmisille tarjottaviin hoitoihin kohdistuvat julkiset kannanotot aiheuttavat merkittävää haittaa juuri hoitoja eniten tarvitseville. Keskusteluksi tarkoitetuilla mielipiteillä voi silloin olla arvaamattomia seurauksia. 

Kriittisiä äänenpainoja ehdottomasti tarvitaan kaikessa tieteellisessä keskustelussa, mutta näkemysten on hyvä olla rakentavia, sävyltään neutraaleja ja tietoa kunnioittavia populismin, spekulaation ja ennakkoluuloja ruokkivan asenteellisuuden sijaan. On huomattava, että hoitojen kehittyessä terveydenhuollossa uusien menetelmien käyttöönottoa hidastavat yleisimmät ajatusharhat ovat nykytilan perusteeton parempana pitäminen, riskien yliarviointi ja korostaminen, tekemättä jättäminen virheen pelossa sekä torjuntaa herättävien mielikuvien luominen uudesta menetelmästä.


Yhdessä paremman mielenterveyden puolesta

Rohkaisemme kaikkia mielenterveysalalla toimivia ammattihenkilöitä, maallikkoasiantuntijoita sekä psykiatrista hoitoa saavia potilaita ja heidän omaisiaan rakentavaan keskusteluun psykiatrisen tiedon hyödyntämiseksi apua tarvitsevien hyödyksi parhaalla tavalla ilman ennakkoluuloja. Toivomme, että avointa ja ymmärrykseen pyrkivää keskustelua käydään niin ammattilaisten koulutustilaisuuksissa, kuin arkisissa hoitoihin liittyvissä tapaamisissa, niin että tavoitteena on aina vain ja ainoastaan psykiatristen potilaiden paras - erityisesti turvallisuus ja tiedon pätevyys muistaen. 

Suomen Psykiatriyhdistys haluaa korostaa sitä, että apua tarvitsevia potilaita ei tule jättää yksin ilman vaihtoehtoja ja että heillä on oikeus luottaa parhaaseen saatavilla olevaan tietoon diagnostiikasta ja hoidosta. Erityisenä tavoitteenamme on tulevassa sote-uudistuksessa rakentaa toimintamalleja, joissa eri toimijat voivat rakentavassa yhteistyössä hyödyntää toinen toistensa osaamista, ja kehittää diagnostiikka ja hoitoa eteenpäin, kriittisyyttä ja avarakatseisuutta unohtamatta.


Palaa otsikoihin | 2 Kommenttia | Kommentoi

18.4.2017 9.57
volkov
3.sektori-rules
Olisi hyvä kiinnnittää huomiota niihin hallituksiin/johtokuntiin, jotka ohjaavat kolmannen sektorin suunnittelua, jonka rahoitus tulee Veikkauksen ja RAY:n sijasta jatkossa STM:stä.
Ne henkilöt, jotka noita järjestöjä johtavat ja toimivat hallituksissa esittelijöinä, ovat nyt "tuhannan miljoonan taalan" pallilla.
Siinä eivät - omalta näköalapaikaltani katsottuna - toimi faktat vaan mielikuvat ja poliittiset suhteen.
Onko PSY tästä a) tietoinen b) ryhtynyt?
20.5.2017 4.14
T
T
Hyvä artikkeli, oikeaa asiaa.