Jäsenalueelle

Suomen Psykiatriyhdistyksen säännöt on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa  29.06.2017.


1§ Yhdistyksen nimi on Suomen Psykiatriyhdistys - Psykiaterföreningen i Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää psykiatrian tieteellisen ja ammatillisen toiminnan edellytyksiä sekä mielenterveystyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja koulutusta, osallistuu kansainväliseen psykiatrian alan toimintaan, toimittaa julkaisuja, myöntää apurahoja, tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa asiantuntijalausuntoja.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia toimintansa tukemiseksi.

3§ Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen Suomessa laillistettu lääkäri, jonka toimiala vastaa yhdistyksen tarkoitusta. Erityisestä syystä voidaan jäseneksi hyväksyä myös Suomessa psykiatrian alalla toimiva ulkomailla lääkärin tutkinnon suorittanut henkilö, jota ei ole laillistettu Suomessa.

Kirjeenvaihtajajäseneksi yhdistys voi kutsua ulkomaisen tiedemiehen tai muun henkilön, joka on osoittanut erityistä kiinnostusta yhdistyksen toimialaa kohtaan ja myötävaikuttanut suomalaisen psykiatrian kehittymiseen.

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua koti- tai ulkomaisen henkilön, joka ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoituksia. Kunniajäsen valitaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä. Hallitus hyväksyy ja kutsuu yhdistykseen muut kuin kunniajäsenet.

4§ Jäsen suorittaa 65-vuotiaaksi saakka vuotuista jäsenmaksua, jonka suuruus määrätään vaalikokouksessa.

Hallitus voi kuitenkin harkintansa mukaan vapauttaa jäsenen sairauden tai muun sellaisen syyn perusteella jäsenmaksusta määräajaksi tai ainiaaksi. Kunniajäsen ja kirjeenvaihtajajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

5§ Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

6§ Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä:

1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Kun erottaminen on tapahtunut edellä olevan kohdan 2) tai 3) mukaan, on asianomaisella oikeus 30 päivän kuluessa erottamisen tiedoksisaannista vaatia asia käsiteltäväksi yhdistyksen seuraavassa kokouksessa.

7§ Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, pääsihteeri, varainhoitaja sekä kuusi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat mahdollisuuksien mukaan maan eri alueita. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja varainhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhdistyksen vaalikokouksessa. Pääsihteeri voidaan valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Henkilö valitaan ensin kahdeksi vuodeksi varapuheenjohtajaksi, jonka jälkeen hän toimii hallituksen puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. Erovuoroisuus on porrastettava siten, että puheenjohtaja ja pääsihteeri eivät eroa samana vuonna. Vuosittain on kolme muista jäsenistä erovuorossa. Ensi kerran erovuorossa olevat jäsenet ratkaisee arpa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kahden hallituksen jäsenen niin vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on saapuvilla. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Hallituksen jäsenen erotessa kesken toimikautensa valitaan yhdistyksen seuraavassa kokouksessa tämän jäljellä olevaksi kaudeksi uusi jäsen.

8§ Hallituksen tehtävänä on:

1. edustaa yhdistystä ja valmistella kokouksissa esille tulevat asiat, tehdä tarvittaessa esityksiä, valvoa yhdistyksen toimihenkilöiden toimintaa sekä hoitaa yhdistyksen asioita,

2. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta yhdistykselle edullisella tavalla ollen oikeutettu päättämään yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä, kuitenkin siten, että kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta päättää yhdistyksen kokous,

3. hoitaa yhdistyksen yhteistyö koti- ja ulkomaisten yhdistysten ja seurojen kanssa,

4. valita yhdistyksen toimihenkilöt sekä nimetä tarvittavat työryhmät ja toimikunnat. Hallitus on toiminnastaan vastuunalainen yhdistyksen kokoukselle.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen varapuheenjohtaja, pääsihteeri ja varainhoitaja kaksittain.

Hallitus voi myös oikeuttaa yhdistyksen hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10§ Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erikseen ilmoitettua asiaa varten. Kokouksista annetaan tieto jäsenille kirjeellä, varsinaisista kaksi viikkoa ja muista yhdistyksen kokouksista vähintään viikkoa ennen kokouksen pitämistä.

11§ Äänestystilanteessa ratkaisuksi tulee yksinkertaisen enemmistön kannattama mielipide, paitsi näissä säännöissä erikseen mainituissa tapauksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisuksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

12§ Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä toiminta- ja tilikertomus tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta ja näiden on palautettava se lausuntoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

13§ Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat vuosikokous ja vaalikokous. Vuosikokous pidetään helmi-, maalis- tai huhtikuun aikana ja vaalikokous loka-, marras- tai joulukuun aikana.

14§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2. esitetään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto,

3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta,

4. käsitellään muut mahdolliset asiat, joista kokouskutsussa on mainittu.

15§ Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

2. määrätään jäsenmaksun suuruus ja hallituksen jäsenten palkkiot seuraavalle vuodelle,

3. valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet,

4. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaa tilikautta varten, ja niin halutessa tilintarkastajien lisäksi valitaan yhdistyksen jäsenistöstä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,

5. esitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio,

6. käsitellään muut mahdolliset asiat, joista kokouskutsussa on mainittu.

16§ Yhdistyksen kokouksissa älköön jäsen ottako osaa sellaisen kysymyksen ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa voi joutua ristiriitaan yhdistyksen edun kanssa, älköön myös hallituksen jäsen ottako osaa tilintarkastajain valintaan.

17§ Yhdistyksen jäsenet voivat alueellisesti tai toimialoittain yhteen liittymällä muodostaa yhdistyksen piirissä rekisteröimättömän jaoksen. Jaoksen perustaminen ja sen mahdollinen lisäjäsenmaksu hyväksytään yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallitus vahvistaa jaosten toimintaohjeet.

18§ Jäsenmaksuista, lahjoituksista, tieteellisistä näyttelyistä tai muilla säännöissä mainituilla tavoilla kertyvät tulot yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen.

19 § Muutoksia näihin sääntöihin saa tehdä, jos sitä koskeva ehdotus saa kahdessa yhdistyksen perättäisessä kokouksessa, joiden väliaika ei ole lyhyempi kuin 14 päivää, ainakin 3/4 annetuista äänistä. Ehdotus on tehtävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kuukautta ennen kokouksen alkua, voidakseen tulla siinä kokouksessa käsiteltäväksi. Sama koskee myös yhdistyksen purkamista.

20§ Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen hallussa olevat jäljelle jääneet varat, sitten kun velat on maksettu, Psykiatrian Tutkimussäätiön hoitoon käytettäviksi samojen tarkoitusten edistämiseksi, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.

21§ Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

22§ Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.