Jäsenalueelle

Suomen Psykiatriyhdistyksen eettisen neuvoston johtosääntö

 

1§ Psykiatriyhdistyksen eettinen neuvosto toimii yhdistyksen hallituksen valmistelevana elimenä eettisissä ja kollegiaalisissa kysymyksissä.

2§ Neuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä, jotka yhdistyksen vaalikokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Eettisen neuvoston jäsenten tulee nauttia kollegojen luottamusta ja tasapuolisesti edustaa jäsenkuntaa.

 Eettiset tehtävät:

 3§ Neuvoston tehtävänä on seurata sekä omassa maassamme että sen ulkopuolella psykiatriaan liittyvää eettistä keskustelua ja osallistua siihen aktiivisesti. Yhdistyksen omassa piirissä sen on oltava aloitteentekijä koko mielenterveystyölle tärkeitten eettisten kysymysten esille tuomisessa ja niitä koskevan pohdinnan virittämisessä.

 4§ Neuvosto valmistelee hallituksen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan yhdistyksen eettisiä kannanottaja psykiatrisen toiminnan tai yhteiskunnallisen päätöksenteon antaessa siihen aihetta.

 Sovinto ja kollegiaalisuustehtävät:

 5§ Neuvoston tehtävänä on edistää arvonmukaisen hengen ja hyvän toverillisuuden ylläpitämistä samoin kuin lääkäreiden eettisten ja kollegiaalisuusohjeiden noudattamista jäsenkuntansa keskuudessa.

 6§ Neuvosto ottaa käsiteltäväksi hallituksen tai yksittäisen henkilön selvityspyynnön siitä, onko yhdistyksen jäsen ammattia harjoittaessaan rikkonut lääkärin eettisiä ja kollegiaalisia ohjeita. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti.

 7 § Neuvosto ottaa yksittäisen henkilön kirjallisesta pyynnöstä selvittääkseen, onko hallitus tai yhdistyksen muu toimielin valituksen kohteena olevan asian päätöstä tehdessään tai tekemättä jättäessään noudattanut eettisiä ja kollegiaalisia periaatteita. Neuvoston mielipide saatetaan asianomaisen valituksen tehneen henkilön, hallituksen ja muuhun toimielimeen kohdistuessaan myös sen tiedoksi.

 8§ Puheenjohtaja ja neuvoston keskuudestaan valitsema sihteeri valmistelevat käsiteltävät asiat. Heidän tulee pyytää asianomaiselta tai asianomaisilta vastine kantelun kohteena olevasta asiasta. Yhdistyksen jäsenten tulee auttaa neuvostoa asian selvittämisessä.

 9§ Neuvosto pyrkii neuvottelu- ja sovitteluratkaisuun silloin, kun se on mahdollista Lääkäriliiton eettisiä ja kollegiaalisia ohjeita noudattaen, huomioon ottaen kuitenkin yleisen lainsäädännön määräykset. Neuvosto voi pyytää lisäselvityksiä ja kutsua asianomaisen tai asianomaiset myös henkilökohtaisesti kuultaviksi neuvoston kokoukseen.

 10§ Neuvosto antaa lausuntonsa yhdistyksen hallitukselle, joka asiaan kantansa määriteltyään vastaa selvityksen pyytäjälle.

 11§ Neuvoston lausunnon perusteella hallitus voi antaa eettisiä ja kollegiaalisia ohjeita rikkoneelle yhdistyksen jäsenelle suullisen tai kirjallisen huomautuksen tai erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä. Mikäli kantelu on kohdistunut menettelytapoihin, mitkä vaativat valvovan viranomaisen selvittelyä, hallitus toimittaa kantelun edelleen toimivaltaiselle viranomaiselle. Asia saatetaan tiedoksi kantelun tehneelle.

 12§ Eettisen neuvoston kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenevät ratkaisut perusteluineen.

 13 § Neuvosto laatii vuosittain toiminnastaan kertomuksen ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hallitukselle sen edellyttämässä ajassa.