Jäsenalueelle

Psykiaterföreningen i Finland. Stadgarna har bekräftats vid föreningsregistret den 29 juli 2017.

1§ Föreningens namn är Suomen Psykiatriyhdistys - Psykiaterföreningen i Finland, och dess hemort är Helsingfors stad.

2§ Föreningens syfte är att främja förutsättningarna för vetenskaplig och yrkesmässig verksamhet inom psykiatrin samt arbete för psykisk hälsa. För att uppnå sitt syfte anordnar föreningen möten och skolningstillfällen, deltar i internationell verksamhet inom psykiatrin, redigerar publikationer, delar ut stipendier, kommer ut med förslag samt ger expertutlåtanden.

Föreningen har rätt att ta emot bidrag och donationer för att stödja sin verksamhet.

3§ Till medlem kan antas alla i Finland legitimerade läkare vars specialitet motsvarar föreningens syfte. Av särskilda skäl kan även en person som arbetar inom psykiatrin i Finland och som avlagt läkarexamen utomlands och som inte är legitimerad i Finland antas till medlem.

Till korresponderande medlem kan föreningen kalla utländsk vetenskapsman eller annan person som har uppvisat speciellt intresse för föreningens verksamhetsområde samt bidragit till utveckling av psykiatrin i Finland.

Föreningen kan till hedersmedlem kalla person med finskt eller utländskt medborgarskap som på ett förtjänstfullt sätt har främjat föreningens syften. Hedersmedlem väljs på styrelsens förslag vid föreningens möte med minst två tredjedelars majoritet. Styrelsen godkänner och kallar andra än hedersmedlemmar till föreningen.

4§ Upp till 65 års ålder betalar medlem en årlig medlemsavgift vars storlek fastställs vid valmöte.

Styrelsen kan dock efter övervägande befria medlem från medlemsavgift för viss tid eller livsvarigt p.g.a. sjukdom eller annan liknande orsak. Hedersledamöter och korresponderande medlemmar är befriade från medlemsavgift.

5§ Medlem i föreningen har rätt att när som helst utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos föreningens styrelse eller dess ordförande, eller också genom att vid föreningens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

6§ Styrelsen kan utesluta medlem som:

1) inte har uppfyllt de åligganden som han åtagit sig genom att ansluta sig till föreningen;

2) genom sin verksamhet inom eller utanför föreningen har på ett märkbart sätt skadat föreningen; eller

3) som inte längre uppfyller kraven för medlemskap som nämns i lagen eller dessa stadgar.

När uteslutning har skett enligt punkt 2) eller 3) ovan har vederbörande rätt att inom 30 dagar efter att ha informerats om uteslutning kräva att ärendet tas upp till behandling vid föreningens nästa möte.

7§ Föreningens ärenden handhas av styrelsen, som utgörs av ordförande, som kallas för föreningens ordförande, vice ordförande, generalsekreterare, kassör och sex övriga ledamöter. Styrelseledamöterna representerar i mån av möjlighet landets olika delar. Vid föreningens valmöte väljs ordförande, viceordförande, generalsekreterare och kassör samt andra styrelseledamöter till en mandatperiod på två år. Generalsekreteraren kan väljas för högst två mandatperioder i följd. En person väljs först till viceordförande för två år, varefter hen verkar som styrelseordförande de följande två åren. Mandatperioderna ska differentieras så att ordföranden och generalsekreteraren inte avgår samma år. Tre av de övriga ledamöterna står årligen i tur att avgå. De ledamöter som först står i tur att avgå utses genom lottning. Styrelsen sammanträder till möte på kallelse av ordföranden eller viceordföranden eller då två styrelseledamöter yrkar på ett möte. Mötet är beslutfört om förutom ordföranden eller viceordföranden minst fyra ledamöter är närvarande. Vid styrelsemöten förs protokoll. 

Om en styrelseledamot avgår under mandatperiod, väljs vid föreningens nästa möte en ny ledamot för resterande mandatperiod.

 8§ Styrelsens uppgift är att:

1. Representera föreningen och förbereda ärenden som tas upp på möten, göra förslag vid behov, övervaka funktionärers verksamhet samt sköta föreningens ärenden,

2. Förvalta föreningens tillgångar och annan egendom på ett sätt som gynnar föreningen, med rätt att fatta beslut om försäljning, byte eller inteckning av egendom, emellertid så att beslut om överlåtelse eller inteckning av fastighet eller annan egendom av avsevärd betydelse för föreningens verksamhet fattas av föreningsmötet,

3. Sköta föreningens samarbete med inhemska och utländska föreningar och sällskap, 

4. Välja föreningens funktionärer samt utse behövliga arbetsgrupper och kommittéer. 

Styrelsen är ansvarig för sin verksamhet inför förenings mötet.

9§ Föreningens namn tecknas av styrelseordförande ensam, eller av styrelsens viceordförande, generalsekreterare och kassör, två tillsammans. Styrelsen kan också befullmäktiga en ledamot, eller en funktionär att teckna föreningens namn.

10§ Föreningen sammanträder på kallelse av styrelsen eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar skriftligt så kräver av styrelsen för behandling av ett särskilt meddelat ärende. Medlemmar informeras om möten per brev, i fråga om ordinarie möten två veckor, och om andra möten, minst en vecka före mötet.

11§ Vid röstning gäller den mening som understöds av enkel röstmajoritet, utom i de fall som särskilt anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes åsikt, utom vid personval då lotten avgör.

12§ Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsen ska överlämna verksamhets- och räkenskapsberättelsen till revisorerna/verksamhetsgranskarna senast en månad före årsmötet och de ska återlämna den jämte sitt utlåtande senast två veckor före årsmötet.

13§ Föreningens ordinarie möten är årsmöte och valmöte. Årsmötet hålls i februari, mars eller april, och valmötet i oktober, november eller december.

14§ Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1. Val av två protokolljusterare,

2. Framläggande av verksamhets- och räkenskapsberättelsen samt revisorernas/verksamhetsgranskarnas utlåtande,

3. Beslut om fastställelse av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen,

4. Behandling av eventuella andra ärenden som nämns i möteskallelsen.

15§ Vid valmötet behandlas följande ärenden:

1. Val av två protokolljusterare,

2. Fastställande av medlemsavgiftens storlek och styrelseledamöternas arvoden för följande år,

3. Val av behövliga styrelseledamöter,

4. Val av en revisor och en revisorssuppleant för nästa räkenskapsperiod. Om så önskas, väljs utom revisorerna bland föreningens medlemmar också en verksamhetsgranskare och en suppleant, 

5. Framläggande av verksamhetsplan och budget,

6. Behandling av eventuella andra ärenden som nämns i möteskallelsen.

16§ På föreningens möte får en medlem inte delta i avgörande av en fråga där hens eget intresse kan komma i konflikt med föreningens intresse. Styrelseledamot får inte heller delta i val av revisorer/verksamshetsgranskare.

17§ Föreningens medlemmar kan bilda en oregistrerad sektion inom föreningen genom att slå sig samman med andra medlemmar från samma region eller verksamhetsområde. Grundande av en sektion samt eventuell extra medlemsavgift godkänns på föreningens möte. Föreningens styrelse fastställer sektionens förhållningsregler.

18§ Föreningen använder inkomster från medlemsavgifter, donationer, vetenskapliga utställningar eller intäkter som uppstår på andra i stadgarna nämnda sätt att finansiera sin verksamhet.

19§ Ändring till dessa stadgar får göras om förslaget får minst tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna på två möten efter varandra som hålls med minst 14 dagars mellanrum. Förslag till styrelsen ska göras skriftligt minst en månad före mötets början för att kunna tas upp till behandling på detta möte. Samma gäller även för upplösning av föreningen.

20§ Vid upplösning av föreningen överlämnas återstående medel, efter betalning av skulder, till förvaltning av Stiftelsen för psykiatrisk forskning för främjande av samma syften som föreningen har arbetat för.

21§ De medlemsrättigheter som erhållits enligt tidigare stadgar bevaras.

22§ För övrigt gäller bestämmelserna i ikraftvarande föreningslag.